رئیس پژوهشکده

دكتر مجید زندی
دانشیار مهندسی مکانیک و انرژی

رئیس پژوهشکده انرژی و هیدروژن

73932644
73932643
ma_zandi @sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
 • سرپرست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی 1401 ← تا 1402
 • مدیر موسسه مطالعات راهبردی اقتصاد پایا 1401 ← تا کنون
 • OTC عضو هیات مدیره شرکت 1401 ← 1400
 • مشاور در شرکت مایع‌سازی گاز ایران 1400 ← تا کنون
 • مشاور در شرکت ملی گاز ایران ایران 1400 ← تا کنون
 • مشاور در صندوق نفت ایران 1400 ← تاکنون
 • رییس هیات مدیره انجمن علمی فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر 1400 ← تاکنون
 • عضو هیات موسس انجمن علمی فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر 1399
 • عضو شورای سیاست‌گزاری پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی 1399 ← 1400
 • رئیس کنفرانس بین‌المللی انرژی‎های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران 1398
 • مدیر گروه انرژی موسسه مطالعات راهبردی اقتصاد پایا 1398 ← 1400
 • عضو انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران 1395 ← تاکنون
 • عضو انجمن علمی انرژی‌ بادی ایران 1395 ← تاکنون
 • مسئول و عضو تیم‌های پژوهشی انرژی بادی، انرژی خورشیدی، سامانه‌‌های هیبرید انرژی الکتریکی، ذخیره‌سازی انرژی، پیل سوختی، برداشت انرژی و هم‌بست وِفِن در دانشگاه شهید بهشتی 1395 ← تاکنون
 • مدیر گروه مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر در دانشگاه شهید بهشتی 1392 ← 1400