معاونان

دکتر رقیه گوگ‌ساز قوچانی
دانشیار مهندسی مکانیک و انرژی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

73932732
r_gavagsaz@sbu.ac.ir
رزومه
دکتر رضا قادری
دانشیار دانشکده مهندسی برق

معاون پژوهشی

29904125
r_ghaderi @sbu.ac.ir
رزومه