مدیر گروه‌های پژوهشی

انستیتوی فناوری هیدروژن:

ردیف گروه پژوهشی مدیر گروه پژوهشی
1 گروه پژوهشی کاربردهای هیدروژن دکتر رامین حقیقی خوشخو
2 گروه پژوهشی هیدروژن تجدیدپذیر دکتر قاسم الله‌یاری
3 گروه پژوهشی هیدروژن فسیلی دکتر محمدعلی مصطفایی
4 گروه پژوهشی فرآوری هلیوم دکتر مریم امیرحسینی

انستیتوی برق و تجدیدپذیر:

ردیف گروه پژوهشی مدیر گروه پژوهشی
1 گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل دکتر مهدی پورقلی
2 گروه پژوهشی انرژی خورشیدی دکتر رقیه گوگ‌ساز قوچانی
3 گروه پژوهشی انرژی بادی دکتر پویان هاشمی طاری
4 گروه پژوهشی شبکه برق دکتر حبیب الله اعلمی

انستیتوی انرژی هیدروکربوری:

ردیف گروه پژوهشی مدیر گروه پژوهشی
1 گروه پژوهشی فرآوری نفت دکتر محمد امیرخانی
2 گروه پژوهشی فرآوری گاز دکتر علی جهانگیری
3 گروه پژوهشی زنجیره ارزش پتروشیمی دکتر عبدالحمید مینوچهر